nên

nên /  nên  / to ought to, shall; to become
Frequency82
Grade2
Strokes13
Radical ⼽ + 9


Unicode: U+229DA - 𢧚  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARYClick on a character to navigate  As seen in


Grade 2𢧚nênnên nên  to ought to, shall; to become


Grade 3𧿨trở𢧚nêntrở nên trở nên  to become, to turn


Grade 4cho𢧚nêncho nên cho nên  therefore, hence


Grade ?𢧚nên𠊛ngườinên người nên người  to become a good person
 dạy cho nên người


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese nên vdict.com

Occurrences of 𢧚

nên nghe1

𢧚𦖑
cho nên2

𢧚
cho nên2

𢧚


làm nên2

𢧚
cho nên3


𢧚
1 Bảo xích tiện ngâm, 1901
2 Trống quân tân truyện, 1909
3 * Thạch Sanh tân truyện, 1917