niên

niên /  niên (also: nên)
【year】*
Frequency #71
Grade1
Strokes6
Radical ⼲ + 3


Unicode: U+5E74 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY


As seen in Click on a character to navigate 


Grade ?niên niên  【year】*


Grade ?thường niên thường niên  annual, yearly


Grade ?niên thiếu niên thiếu  young, tender


Grade ?nguyên niên nguyên niên  first year of rule's reign


Grade ?thập niên thập niên  decade


Grade ?thanh niên thanh niên  youth, juvenile, young person


Community Contributions

thành niên thành niên  adolescent
edit

* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese nên
Cantonese nin4
Hangul 년 연
HanyuPinlu nián(5553)
HanyuPinyin 10037.060:nián,nìng
JapaneseKun TOSHI MINORU YOWAI
JapaneseOn NEN
Korean NYEN
Mandarin nián
Tang *nen
XHC1983 0830.030:nián
Definition (Chinese) year; new-years; person's age

Occurrences of

cho nên1

𢧚


1 Trống quân tân truyện, 1909