ba

ba /  ba  / three
Frequency #126
Grade2
Strokes7
Radical ⼀ + 6


Unicode: U+20027 - 𠀧  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY


As seen in Click on a character to navigate 


Grade ?𠀧baba ba  three


Grade ?đôi𠀧bađôi ba đôi ba  a few


Grade ?thứ𠀧bathứ ba thứ ba  tuesday; third


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese ba

Occurrences of 𠀧

thứ ba1

𠀧
ba năm2

𠀧𢆥
ba mươi sáu3

𠀧𨑮𦒹
bảy giờ ba mươi phút4

𦉱𣉹𠀧𨑮丿

𦉱𣇞𠀧𨑮丿
thứ ba5

𠀧
1 Đại Nam quốc sử diễn ca, 1870
2 Bảo xích tiện ngâm, 1901
3 Trống quân tân truyện, 1909
4 Tập án ông Phan Bội Châu, 1925
5 * Ngọc Hoàng phổ độ tôn kinh quốc âm, 1937