đưa đưa đưa  / to give
Frequency #157
Grade2
Strokes10
Radical ⾡ [162.6]
IDS ⿺辶多
Unicode: U+8FFB -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY


As seen in Click on a character to navigate 


Grade 2đưa đưa  to give


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese áy đưa
Cantonese ji4
HanyuPinyin 63831.030:yí
JapaneseKun UTSURU
JapaneseOn I
Mandarin
XHC1983 1362.020:yí
Definition (Chinese) to shift; to transfer; to transform

Occurrences of

đưa cao1


đưa đi2

𠫾
đưa2


đưa2


1 Đại Nam quốc sử diễn ca, 1870
2 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940