< Index

1.
𬒸 >
Kinh Cúng Tứ Thời > Hiến Tiên Trà
Daily Prayers of Caodaism > The Poem of Offering of Tea
COMPLETE 4 lines

The poem is written in Classical Chinese by Cao Quỳnh Diêu in the melody of Nam Đảo. Normally offered at 6AM and 6PM

Characters

1
Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương 🛈
2
漿
Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương 🛈
3
Ngưỡng vọng Từ Bi gia tế phước 🛈
4
Khai minh Đại Đạo hộ thanh bường 🛈