< Index

1.
𬒸 >
Kinh Cúng Tứ Thời > Ngũ Nguyện
Daily Prayers of Caodaism > Five Prayers
COMPLETE 5 lines

Written and revealed in Classical Chinese by the Jade Emperor in the melody of Nam Xuân

Characters

1
Nam nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai 🛈
2
Nhì nguyện phổ độ chúng sanh 🛈
3
Tam nguyện tội đệ tử 🛈
4
Tứ nguyện thiên hạ thái bình 🛈
5
Ngũ nguyện thánh thất an ninh 🛈