< Index

1.
𬒸 >
Kinh Cúng Tứ Thời > Niệm Hương
Daily Prayers of Caodaism > Prayer of Incense
COMPLETE 10 lines

Written and revealed in vernacular Vietnamese by the Teacher of the South Pole in the melody of Nam Ai.

Characters

1
𢚸
Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp 🛈
2
𢚸 𤌋 𦋦
Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra 🛈
3
𠖤
Mùi hương ngọc bay xa 🛈
4
𢚸
Kính thành cầu nguyện Tiên Gia chứng lòng 🛈
5
𨘗
Xin Thần Thánh ruổi dong cỡi hạc 🛈
6
𨑜
Xuống phàm trần vội gác xe Tiên 🛈
7
𣈜 𠉞
Ngày nay Đệ tử khẩn nguyền 🛈
8
𠃩 𡗶 𡐙
Chín tầng Trời Đất thông truyền chứng tri 🛈
9
𢚸
Lòng sở vọng gắn ghi đảo cáo 🛈
10
𢘾 𨕭 𫅞
Nhờ Ơn Trên bổ báo phước lành 🛈