< Index

1.
𬒸 > 𤼸
Kinh Cúng Tứ Thời > Bài Dâng Hoa
Daily Prayers of Caodaism > The Poem of Offering the Flowers
COMPLETE 4 lines

The poem is written in vernacular Vietnamese by Cao Quỳnh Diêu in the melody of Nam Đảo. Only used in special ceremonies (with Liquor and Tea).

Characters

1
𤎜
Từ Bi giá ngự rạng môn Thiền 🛈
2
𢜏 𠉞
Đệ tử mừng nay hữu huệ duyên 🛈
3
𠄼 𩹯
Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ 🛈
4
𣍋
Cúi mong Thượng Đế rưới ân Thiên 🛈