< Index

1.
𬒸 >
Kinh Cúng Tứ Thời > Hiến Tiên Tửu
Daily Prayers of Caodaism > The Poem of Offering Liquor
COMPLETE 4 lines

The poem is written in Classical Chinese by Cao Quỳnh Diêu in the melody of Nam Đảo. Normally offered at midnight and at noon.

Characters

1
Thiên ân huệ chiếu giáng thiền minh 🛈
2
Thành kính trường xuân chước tửu quỳnh 🛈
3
Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ 🛈
4
Thoát tai tánh ngưỡng ân sinh 🛈