tây

tây /  tây  / west; western
Frequency519
Grade3
Strokes6
Radical ⾑ + 0


Unicode: U+897F - 西  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARYClick on a character to navigate  As seen in


Grade 3西tâytây tây  west; western


Grade ?vàng西tâyvàng tây vàng tây  gold and copper alloy


Community Contributions

táo西tâytáo tây táo tây  apple
edit

西TâyNguyênTây Nguyên Tây Nguyên  Central Highlands ( of Vietnam)
edit

西TâyTạngTây Tạng Tây Tạng  Tibet
edit

𪰂phía西tâyphía tây phía tây  west
edit

Đại西TâyDươngĐại Tây Dương Đại Tây Dương  Atlantic Ocean
edit

Tân西TâyLanTân Tây Lan Tân Tây Lan  New Zealand
edit

西TâyBanNhaTây Ban Nha Tây Ban Nha  Spain
edit

VươngQuốc西TâyBanNhaVương Quốc Tây Ban Nha Vương Quốc Tây Ban Nha  Kingdom of Spain
edit

* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese tây vdict.com
Cantonese sai1
JapaneseOn SEI SAI
Korean SE
Mandarin XI1
Definition (Chinese) west(ern); westward, occident