bàn

bàn /  bàn  / table; to discuss
Frequency #734
Grade3
Strokes15
Radical ⽫ + 10


Common Form:
Unicode: U+76E4 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY


As seen in Click on a character to navigate 


Grade ?bànbàn bàn  table; to discuss


Grade ?bàn𢬣taybàn tay bàn tay  hand


Grade ?bànchânbàn chân bàn chân  foot


Grade ?bàn𫗒ănbàn ăn bàn ăn  dinner table


Grade ?bànluậnbàn luận bàn luận  to discuss


Grade ?bàncờbàn cờ bàn cờ  chessboard; chequered board


Grade ?bàngiấybàn giấy bàn giấy  office, secretariat; desk, writing table


Grade ?bàn𫥨rabàn ra bàn ra  to dissuade (from doing something)


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese bàn
Cantonese pun4
Hangul
HanyuPinlu pán(169) pan(25)
HanyuPinyin 42568.030:pán,xuán
JapaneseKun OOZARA TARAI
JapaneseOn BAN HAN
Korean PAN
Mandarin pán
Tang *bhɑn bhɑn
XHC1983 0851.111:pán
Definition (Chinese) tray, plate, dish; examine