/  bà  / woman; Mrs.
Frequency #62
Grade1
Strokes11
Radical ⼥ + 8


Common Form:
Unicode: U+5A46 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY


As seen in Click on a character to navigate 


Grade ?bà woman; Mrs.


Grade ?đàn bà đàn bà  woman


Grade ?ông bà ông bà  man and woman; husband and wife


Grade ?𡥵bà con bà con  relative; relationship; neighbour


Grade ?lão bà lão bà  old lady


Grade ?bà nội bà nội  paternal grandmother


Grade ?bà ngoại bà ngoại  maternal grandmother


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese
Cantonese po4
Hangul
HanyuPinlu pó(76) po(66)
HanyuPinyin 21061.110:pó
JapaneseKun BABA
JapaneseOn BA
Korean PHA
Mandarin
Tang bhɑ
XHC1983 0884.100:pó
Definition (Chinese) old woman; grandmother

Occurrences of

bà Trưng1ông bà2
1 Đại Nam quốc sử diễn ca, 1870
2 * Thạch Sanh tân truyện, 1917