/  mà  / but
Frequency20
Grade1
Strokes17
Radical ⽽ + 11


Common Form:
Unicode: U+264E1 - 𦓡  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARYClick on a character to navigate  As seen in


Grade 1𦓡mà but


Grade 3vậy𦓡vậy mà vậy mà  but; however


Grade 4nhưng𦓡nhưng mà nhưng mà  but


Grade ?𦓡thôimà thôi mà thôi  only, merely, just, not more than


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese vdict.com

Occurrences of 𦓡

người mà có phước1

𠊛

𠊛𦓡
2

𦓡
2

𦓡
nhưng mà3


4

𦓡
5

𦓡
5

𦓡
5

𦓡
5

𦓡
1 Bảo xích tiện ngâm, 1901
2 Pháp Việt đề huề chính kiến thư, 1914
3 * Thạch Sanh tân truyện, 1917
4 * Ngọc Hoàng phổ độ tôn kinh quốc âm, 1937
5 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940