tục

tục /  tục  / vulgar, crude; 【social customs】*
Frequency #979
Grade4
Strokes9
Radical ⼈ + 7


Unicode: U+4FD7 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY


As seen in Click on a character to navigate 


Grade ?tiếptụctiếp tục tiếp tục  continuous, successive


Grade ?tụctục tục  vulgar, crude; 【social customs】*


Grade ?tụcngữtục ngữ tục ngữ  proverb, common saying


Grade ?thếtụcthế tục thế tục  profane, secular, mundane


Grade ?𠸜têntụctên tục tên tục  birth name


Grade ?hươngtụchương tục hương tục  village custom


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese tục
Cantonese zuk6
Hangul
HanyuPinlu sú(51)
HanyuPinyin 10163.100:sú
JapaneseKun NARAWASHI
JapaneseOn ZOKU
Korean SOK
Mandarin
Tang *ziok ziok
XHC1983 1094.120:sú
Definition (Chinese) social customs; vulgar, unrefined