hương

hương /  hương  / 【rural, village】*
Frequency #439
Grade3
Strokes12
Radical ⾢ + 9


Other Variants:
Unicode: U+9109 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY


As seen in Click on a character to navigate 


Grade 3hươnghương hương  【rural, village】*


Grade ?hươnglãohương lão hương lão  village elders


Grade ?hươngtụchương tục hương tục  village custom


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Cantonese hoeng1 hoeng3
HanyuPinlu xiāng(433)
HanyuPinyin 63786.040:xiāng,xiǎng,xiàng
JapaneseKun SATO FURUSATO SAKINI
JapaneseOn KYOU GOU
Korean HYANG
Mandarin xiāng
XHC1983 1257.011:xiāng
Definition (Chinese) country; rural; village