Proposals

This page lists proposals on the Vietnamese writing system by different authors. If you want so submit a proposal for inclusion on this page, please send an email with the details.

Readable Telex

by me (Trung Nguyen)

The goal of this system is to make Vietnamese more readable while maintaining compatibility with Quoc Ngu. Readable Telex can be mixed with Quoc Ngu without problems.

Principal rules

Quoc Ngu Replacement
đ dh
iê, yê, uô ie, ye, uo
ă ae
ê ei
ô ou
â, ơ, ư ah, oh, uh
ây, ơi, ưi ayh, oih, uih
âu, ưu, ưi, ươi, ươu auh, uuh, uih, uoih, uouh

Tones

Tones can be marked by numbers, letters or diacritics.
Numbers12345
Letterssfrxj
Diacriticsááã

Examples

Without tones: Tuh-do co nhieu kho-khaen va dahn-chu thi khoung hoan-toan. Nhuhng chung-toui chuah bao-gioh nein xayh buhc-tuohng dhei giuh nguoih-dahn cua chung-toui oh troung dho dhei ngaen-chaen khoung cho ho tuh bo chung-toui.

With diacritics: Tụh-do có nhièu khó-khaen và dahn-chủ thì khoung hoàn-toàn. Nhuhng chúng-toui chuah bao-giòh nein xayh búhc-tuòhng dhẻi giũh nguòih-dahn của chúng-toui ỏh troung dhó dhẻi ngaen-chạen khoung cho họ tụh bỏ chúng-toui.

With numbers: Tuh5-do co1 nhieu2 kho1-khaen va2 dahn-chu3 thi2 khoung hoan2-toan2. Nhuhng chung1-toui chuah bao-gioh2 nein xayh buhc1-tuohng2 dhei3 giuh4 nguoih2-dahn cua3 chung1-toui oh3 troung dho1 dhei3 ngaen-chaen5 khoung cho ho5 tuh5 bo3 chung1-toui.

With letters: Tuhj-do cos nhieuf khos-khaen vaf dahn-chur thif khoung hoanf-toanf. Nhuhng chungs-toui chuah bao-giohf nein xayh buhcs-tuohngf dheir giuhx nguoihf-dahn cuar chungs-toui ohr troung dhos dheir ngaen-chaenj khoung cho hoj tuhj bor chungs-toui.

Original: Tự-do có nhiều khó-khăn và dân-chủ thì không hoàn-toàn. Nhưng chúng-tôi chưa bao-giờ nên xây bức-tường để giữ người-dân của chúng-tôi ở trông đó để ngăn-chặn không cho họ tự bỏ chúng-tôi.