Search Results for "nhiên"
然 U+7136: - nhiên - [so, like that]
Regular Form


Examples
Grade 3
自然
tự nhiên - nature; natural
Grade 3
雖然
tuy nhiên - however, but
Grade 4
然
nhiên - 【so, like that】*
Grade 4
必然
tất nhiên - naturally, of course, inevitably


Results From Unicode.org
然 U+7136: - nhiên
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT