Search Results for "nha"
Grade 0
西班牙
Tây Ban Nha - Spain
Grade 0
葡萄牙
Bồ Đào Nha - Portugal
Grade 0
牙士
nha sĩ - dentist
Grade 0
鴉片
nha phiến - Opium
Grade 0
王國西班牙
Vương Quốc Tây Ban Nha - Kingdom of Spain


Results From Unicode.org
牙 U+7259: - nha
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT