Search Results for "như"
如 U+5982: - như - as; like; alike; similar to
Regular Form


Examples
Grade 1
如
như - as; like; alike; similar to
Grade 2
如勢
như thế - like this, like that; thus, so
Grade 3
如丕
như vậy - like that; thus; so
Grade 4
如羅
như là - as if
Grade 4
如空
như không - useless
Grade 0
如𫇰
như cũ - as before
Grade 0
如勢芇
như thế nào - how


Results From Unicode.org
如 U+5982: - như
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT