Search Results for "lương"
Grade 0
糧食
lương thực - food
Grade 4
改良
Cải lương - reformed theatre


Results From Unicode.org
梁 U+6881: - lương
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT
涼 U+6DBC: - lương
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT
糧 U+7CE7: - lương
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT
良 U+826F: - lương
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT