Search Results for "băng"


北冰洋
Bắc Băng Dương - Arctic Ocean Grade 0
茹鏰
nhà băng - bank Grade 0


Results From Unicode.org

冰 U+51B0: - băng
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
𨀰 U+28030: 𨀰 - băng
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY