Search Results for "bên"
边 U+8FB9: - bên - side; edge
Regular Form
邊 U+908A: - bên - side; edge
Variant Form


Examples
Grade 2
边
bên - side; edge
Grade 4
边外
bên ngoài - outside, outer, exterior
Grade 0
家庭边内
gia đình bên nội - family on the paternal (father's) side
Grade 0
边沛
bên phải - on the right side, dexter
Grade 0
边賴
bên trái - on the left side
Grade 0
堆边
đôi bên - both sides