thì

thì /  thì  / so, then; certainly
Frequency #39
Grade1
Strokes7
Radical ⾠ + 0


Unicode: U+8FB0 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY


As seen in Click on a character to navigate 


Grade ?thì thì  so, then; certainly


Grade ?vậy thì vậy thì  therefore, so


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Cantonese san4
Hangul 신 진
HanyuPinyin 63606.010:chén
JapaneseKun TATSU
JapaneseOn SHIN
Korean CIN SIN
Mandarin chén
Tang zhin
XHC1983 0132.030:chén
Definition (Chinese) early morning; 5th terrestrial branch

Occurrences of

thì1


thì bởi tai trời1

𪽝𡗶
thì2


thì2


thì2


1 Bảo xích tiện ngâm, 1901
2 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940