nghĩa

nghĩa /  nghĩa  / meaning
Frequency #352
Grade2
Strokes13
Radical ⽺ + 7


Unicode: U+7FA9 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY


As seen in Click on a character to navigate 


Grade ?nghĩanghĩa nghĩa  meaning


Grade ?địnhnghĩađịnh nghĩa định nghĩa  definition


Grade ?nghĩavụnghĩa vụ nghĩa vụ  duty, obligation


Grade ?đồngnghĩađồng nghĩa đồng nghĩa  synonym


Grade ?nghĩavô nghĩa vô nghĩa  absurd, nonsensical


Grade ?nhânnghĩanhân nghĩa nhân nghĩa  benevolence and righteousness


Grade ?giảinghĩagiải nghĩa giải nghĩa  to explain


Grade ?tốinghĩatối nghĩa tối nghĩa  obscure


Grade ?ýnghĩaý nghĩa ý nghĩa  meaning, sense


Grade ?hộichủnghĩaxã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa  socialism, socialist


Community Contributions

khởinghĩakhởi nghĩa khởi nghĩa  uprising
edit

* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese nghĩa
Cantonese ji6
Hangul
HanyuPinlu yì(4472)
HanyuPinyin 53133.020:yí,yì,xī
JapaneseKun YOI YOSHITOSURU YOKU
JapaneseOn GI
Korean UY
Mandarin
Tang ngyɛ̀
XHC1983 1369.131:yì
Definition (Chinese) right conduct, righteousness

Occurrences of

lễ nghĩa1nghĩa là21 Đại Nam quốc sử diễn ca, 1870
2 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940