cơm

cơm /  cơm  / (cooked) rice
Frequency399
Grade3
Strokes11
Radical ⽶ + 5


Unicode: U+7C93 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARYClick on a character to navigate  As seen in


Grade 3cơmcơm cơm  (cooked) rice


Grade 4𫗒ăncơmăn cơm ăn cơm  to eat a meal


Grade ?cơmtấmcơm tấm cơm tấm  broken rice with meat and vegetables (dish)


Grade ?cơmđencơm đen cơm đen  opium (colloquial)


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Mandarin GAN1

Occurrences of

cơm ăn1


ăn cơm uống nước2


cám3𥽇
khăn gói cơm3

𢶒
1 Bảo xích tiện ngâm, 1901
2 Trống quân tân truyện, 1909
3 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940