một

một /  một  / 【to have not; to sink】*; see 𠬠
Frequency3
Grade1
Strokes7
Radical ⽔ + 4


Other Variants:
Unicode: U+6CA1 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARYClick on a character to navigate  As seen in


Grade 1mộtmột một  【to have not; to sink】*


Grade 1mộtmột một  see 𠬠
 xem 𠬠


Grade ?mộtdượcmột dược một dược  myrrh


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Cantonese mut6
JapaneseOn BOTSU
Mandarin MEI2 MO4 ME5
Definition (Chinese) not, have not, none; drown, sink

Occurrences of

một hai1

𠄩

𠬠𠄩
một bên1𠬠
có một người2

𠊛

𠬠𠊛
một3một công một của3

𧵑

𠬠𠬠𧵑
1 Đại Nam quốc sử diễn ca, 1870
2 * Thạch Sanh tân truyện, 1917
3 * Ngọc Hoàng phổ độ tôn kinh quốc âm, 1937