thành

thành /  thành  / citadel; city
Frequency #76
Grade1
Strokes9
Radical ⼟ + 6


Unicode: U+57CE -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY


As seen in Click on a character to navigate 


Grade 1thànhthành thành  citadel; city


Grade 2thànhphốthành phố thành phố  city, town


Grade ?thànhthịthành thị thành thị  urban area, town


Community Contributions

ChiêmThànhChiêm Thành Chiêm Thành  Champa
edit

* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese thành
Cantonese seng4 sing4
Hangul
HanyuPinlu chéng(592)
HanyuPinyin 10438.070:chéng
JapaneseKun SHIRO KIZUKU
JapaneseOn JOU
Korean SENG
Mandarin chéng
Tang *zhiɛng
XHC1983 0137.030:chéng
Definition (Chinese) castle; city, town; municipality