nam

nam /  nam  / south; southern
Frequency413
Grade3
Strokes9
Radical ⼗ + 7


Unicode: U+5357 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARYClick on a character to navigate  As seen in


Grade 3ViệtNam Việt Nam  Vietnam; vietnamese


Grade 3nam nam  south; southern


Grade ?NamKỳ Nam Kỳ  Cochinchina


Grade ?NamDương Nam Dương  Indonesia


Grade ?miềnnam miền nam  southern region; southern Vietnam


Grade ?HảiNam Hải Nam  Hainan (island)


Grade ?𧆄thuốcnam thuốc nam  Vietnamese herbs


Community Contributions

NamMỹ Nam Mỹ  South America
edit

NamPhi Nam Phi  South Africa
edit

𪰂phíanam phía nam  south
edit

NamĐạiDương Nam Đại Dương  Antarctic Ocean
edit

ChâuNamCực Châu Nam Cực  Antarctica
edit

* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese nam vdict.com
Cantonese naam4
JapaneseOn NAN DAN
Korean NAM
Mandarin NAN2 NA1
Definition (Chinese) south; southern part; southward

Occurrences of

bên nơi An Nam1


nước Việt Nam2


1 Trống quân tân truyện, 1909
2 Pháp Việt đề huề chính kiến thư, 1914