vụ

vụ /  vụ  / 【matter, affair, business】*
Frequency #305
Grade2
Strokes11
Radical ⼒ + 9


Unicode: U+52D9 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY


As seen in Click on a character to navigate 


Grade ?vụvụ vụ  【matter, affair, business】*


Grade ?dịchvụdịch vụ dịch vụ  service


Grade ?nghĩavụnghĩa vụ nghĩa vụ  duty, obligation


Grade ?nộivụnội vụ nội vụ  home affairs


Grade ?đặcvụđặc vụ đặc vụ  secret service; secret agent


Grade ?giáovụgiáo vụ giáo vụ  educational administration


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese vụ
Cantonese mou6
Hangul
HanyuPinlu wu(473) wù(445)
HanyuPinyin 42765.090:wù,wǔ,wú,máo,mào
JapaneseKun TSUTOMERU TSUTOME
JapaneseOn MU
Korean MWU
Mandarin
Tang miò
XHC1983 1224.071:wù
Definition (Chinese) affairs, business; must, should