tin

tin /  tin (also: tín)
to believe; news, information
Frequency #170
Grade2
Strokes9
Radical ⼈ + 7


Other Variants: 𠒷
Unicode: U+4FE1 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY


As seen in Click on a character to navigate 


Grade ?tintin tin  to believe; news, information


Grade ?thôngtinthông tin thông tin  information; to inform, to broadcast informations
 thông-tin giúp làm tăng hiểu-biết của con-người


Grade ?đứctinđức tin đức tin  creed, faith


Grade ?tintứctin tức tin tức  news, message, information


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese tín
Cantonese seon3
Hangul
HanyuPinlu xìn(1068)
HanyuPinyin 10165.010:xìn,shēn
JapaneseKun MAKOTO TAYORI MAKASERU
JapaneseOn SHIN
Korean SIN
Mandarin xìn
Tang *sìn
XHC1983 1284.101,1284.110:xìn
Definition (Chinese) trust, believe; letter