ta

ta /  ta  / we, us
Frequency #135
Grade2
Strokes8
Radical ⼆ + 5


Other Variants: 𢧲
Unicode: U+4E9B -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY


As seen in Click on a character to navigate 


Grade ?tata ta  we, us


Grade ?chúngtachúng ta chúng ta  we, us (including person addressed)


Grade ?𠊛ngườitangười ta người ta  people; they


Grade ?𪝳hắntahắn ta hắn ta  bloke, jerk, idiot


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese ta
Cantonese se1
Hangul
HanyuPinlu xiē(3689)
HanyuPinyin 21441.080:suò,xiē,suō
JapaneseKun ISASAKA
JapaneseOn SA SHA
Korean SA
Mandarin xiē
XHC1983 1273.040:xiē
Definition (Chinese) little, few; rather, somewhat

Occurrences of

nước ta1


nước ta1


ta2


1 Đại Nam quốc sử diễn ca, 1870
2 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940