mưa

mưa /  mưa  / rain
Frequency360
Grade3
Strokes20
Radical ⾬ + 12


Unicode: U+29179 - 𩅹  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARYClick on a character to navigate  As seen in


Grade 3𩅹mưa mưa  rain


Grade ?hạt𩅹mưa hạt mưa  rain drop


Grade ?𡗶trời𩅹mưa trời mưa  rainy weather


Grade ?𩙋gió𩅹mưa gió mưa  wind and rain; bad weather


Grade ?áo𠫾đi𩅹mưa áo đi mưa  raincoat


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese mây vdict.com

Occurrences of 𩅹

mưa1

𩅹
1 * Ngọc Hoàng phổ độ tôn kinh quốc âm, 1937