mưa

mưa /  mưa  / rain
Frequency #744
Grade3
Strokes20
Radical ⾬ + 12


Unicode: U+29179 - 𩅹  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY


As seen in Click on a character to navigate 


Grade ?𩅹mưamưa mưa  rain


Grade ?𩙋gió𩅹mưagió mưa gió mưa  wind and rain; bad weather


Grade ?hạt𩅹mưahạt mưa hạt mưa  rain drop


Grade ?𡗶trời𩅹mưatrời mưa trời mưa  rainy weather


Grade ?áo𠫾đi𩅹mưaáo đi mưa áo đi mưa  raincoat


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese mây

Occurrences of 𩅹

mưa1

𩅹
1 * Ngọc Hoàng phổ độ tôn kinh quốc âm, 1937