mưa

mưa /  mưa  / rain
Frequency360
Grade3
Strokes20
Radical ⾬ + 12


Unicode: U+29179 - 𩅹  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARYClick on a character to navigate  As seen in


Grade 3𩅹mưamưa mưa  rain


Grade ?hạt𩅹mưahạt mưa hạt mưa  rain drop


Grade ?𡗶trời𩅹mưatrời mưa trời mưa  rainy weather


Grade ?𩙋gió𩅹mưagió mưa gió mưa  wind and rain; bad weather


Grade ?áo𠫾đi𩅹mưaáo đi mưa áo đi mưa  raincoat


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese mây vdict.com

Occurrences of 𩅹

mưa1

𩅹
1 * Ngọc Hoàng phổ độ tôn kinh quốc âm, 1937