ngày

ngày /  ngày  / day
Frequency #57
Grade1
Strokes12
Radical ⽇ + 8


Other Variants: 𣈗
Unicode: U+2321C - 𣈜  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY


As seen in Click on a character to navigate 


Grade ?𣈜ngàyngày ngày  day


Grade ?𣈜ngày𣎃thángngày tháng ngày tháng  date, date specification


Grade ?𣈜ngày𠉞nayngày nay ngày nay  today


Grade ?𣈜ngày𠸗xưangày xưa ngày xưa  formerly, once, back then, in the past


Grade ?𣈜ngày𡢐saungày sau ngày sau  in a distant future


Grade ?𣈜ngàylễngày lễ ngày lễ  holiday; feast-day


Grade ?thường𣈜ngàythường ngày thường ngày  everyday


Grade ?ban𣈜ngàyban ngày ban ngày  during the day, in the daytime


Grade ?𣈜ngàythườngngày thường ngày thường  weekday


Grade ?𣈜ngàykiangày kia ngày kia  the day after tomorrow


Grade ?𣈜ngàymùangày mùa ngày mùa  harvest time


Grade ?tối𣈜ngàytối ngày tối ngày  all day long, day and night


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese ngày

Occurrences of 𣈜

một ngày1

𠬠𣈜
một ngày1

𠬠𣈗
tháng ngày2

𣎃𣈜
ngày tháng2

𣈜𣎃
ngày hôm ấy3

𣈜𣋚𧘇
ngày nay4


𣈜𠉞
ngày4

𣈜
mỗi ngày4

𣈜
như ngày nay lại có4


𣈜𠉞
bảy ngày5

𦉱𣈗

𦉱𣈜
ngày ngày5

𣈗
1 Pháp Việt đề huề chính kiến thư, 1914
2 * Thạch Sanh tân truyện, 1917
3 Tập án ông Phan Bội Châu, 1925
4 * Ngọc Hoàng phổ độ tôn kinh quốc âm, 1937
5 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940